Het bestuur

Het onbezoldigde bestuur van de stichting De Zorgfamilie bestaat uit drie leden en vormt het bevoegd gezag . Dit bestuur is belast met de dagelijkse bedrijfsvoering en operationele gang van zaken.  De taakverdeling is geregeld in de statuten van de stichting.

Het bestuur wordt gevormd door:

  • Dhr. Ing. F. Darkaoui, Farid (voorzitter)
  • Dhr. drs.  M.J. den Hartog, Marco (secretaris)
  • Dhr. J.C. Minartz MBA, Jan (penningmeester)

De Stichting heeft geen personeel in dienst.